Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Overeenkomst 

Er is sprake van een overeenkomst tot het geven van yogales als deze door de opdrachtgever/klant is aanvaard. Deze kan schriftelijk of mondeling tot stand komen.

Artikel 2 – Goed Vakmanschap 

Natuurlijk Yoga zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

Artikel 3 – Afzeggen afspraken yogales

Je bent vrij om een yogales af te zeggen Elke leskaart is 2 weken langer geldig dan het aantal lessen van de leskaart. Indien je meer dan 2 lessen mist, kunnen deze niet worden vergoed.

Artikel 4 – Overmacht 

De regels onder punt 3 gelden in alle situaties, tenzij er sprake is van overmacht. 

Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: 

  • ongelukken, ziekte of het overlijden van de klant; 
  • stakingen en extreme weersomstandigheden. 

Een dergelijke situatie dient wel direct aan Natuurlijk Yoga te worden gemeld. 

Artikel 5 – Ziekte e.d. binnen Natuurlijk Yoga 

Indien de yogadocent door buitengewone omstandigheden, zoals ziekte, niet ter beschikking is op de afgesproken dag en tijd, verplicht deze zich om dit per direct aan de klant mede te delen en binnen een voor beide partijen acceptabele termijn een andere datum te plannen. 

Artikel 6 – Factuur betalen 

De opdrachtgever tot yogales dient de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen of betaalt contant.

Artikel 7 – BTW 

Over de overeengekomen prijs wordt 9 % B.T.W. geheven. 

Artikel 8 – Eigen verantwoordelijkheid 

Bij deelname aan een yogales  blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de deelname. De yogadocent, noch Natuurlijk Yoga zelf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemers en/of de gevolgen van deelname aan de yogales.